:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลจริม ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 055-818044 อีเมล์ : saraban-jarim@lgo.mail.go.th

ชื่อ: โครงการกำจัดขยะมูลฝอยแบบประชาชนมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

15 พ.ย. 2565

รายละเอียด: วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลจริม ดำเนินกิจกรรมโครงการกำจัดขยะมูลฝอยแบบประชาชนมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายราชัน มหาวัน นายกเทศมนตรีตำบลจริม เป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการ 1. เพื่อกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลจริม 2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการลดปริมาณและคัดแยกขยะในครัวเรือนโดยหลัก 3 Rs 3. เพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลจริมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกหลักวิชาการ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป้าหมาย ผู้นำชุมชน แกนนำสุขภาพ และประชาชนตำบลจริม จำนวน 80 คน พื้นที่ดำเนินการ โดมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลจริม

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร