:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลจริม ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 055-818044 อีเมล์ : saraban-jarim@lgo.mail.go.th

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

 

 

 สถานที่ตั้ง   อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจริม   ตำบลจริม  อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  อยู่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าปลา ไปทางทิศตะวันตก  ประมาณ  5  กิโลเมตร

         เนื้อที่   พื้นที่ในเขตดำเนินการของเทศบาลตำบลจริม   มีเนื้อที่ประมาณ 126.697 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 79,185.625   ไร่

         ภูมิประเทศ   ลักษณะภูมิประเทศของตำบลจริม พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเนินเขาสลับที่สูงสภาพดินเป็นหินลูกรัง

ที่ตั้งและอาณาเขต

         สำนักงานเทศบาลตำบลจริม  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  ห่างจากที่ว่าการอำเภอ
ท่าปลา  ประมาณ  5  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ  ดังนี้  คือ

         ทิศเหนือ             ติดต่อกับ         ตำบลนางพญา    อำเภอท่าปลา              จังหวัดอุตรดิตถ์

         ทิศใต้                 ติดต่อกับ         ตำบลหาดล้า      อำเภอท่าปลา              จังหวัดอุตรดิตถ์

         ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ          ตำบลท่าปลา      อำเภอท่าปลา              จังหวัดอุตรดิตถ์

         ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ          ตำบลน้ำหมัน      อำเภอท่าปลา              จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ภูมิอากาศ

ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี   3  ฤดู

       - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง  เดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจัดและแห้งแล้งราษฎรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค  บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร

      - ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน ปกติฝนตกชุกตลอดฤดูกาล แต่บางปีมีฝนตกขาดช่วงเป็นเวลานาน

      - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม ช่วงเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม มักมีอากาศหนาวจัดและมีหมอกปกคลุมโดยทั่วไป 

การแบ่งเขตการปกครอง

         เทศบาลตำบลจริม มีจำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นรับผิดชอบทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน

จำนวนทั้งสิ้น 2,382 ครัวเรือน 

แยกจำนวนประชากรและบ้านตามหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ประชากร

รวมจำนวน

ประชากร

จำนวน

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

1

บ้านปากดง

495

480

975

272

2

บ้านท่าวังโปร่ง

393

387

780

206

3

บ้านดงงาม

440

424

864

239

4

บ้านเลิศชัย

388

364

752

227

5

บ้านเนินสูง

626

486

1,014

257

6

บ้านท่าช้าง

194

195

369

99

7

บ้านวังชมภู

297

291

588

153

8

บ้านชัยมงคล

236

238

474

153

9

บ้านจริม

242

252

494

146

10

บ้านสีเสียด

243

228

471

145

11

บ้านงุ้นงาม

348

323

671

216

12

บ้านกิ่วเคียน

101

92

193

67

13

บ้านท่าใหม่

409

384

793

202

 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2565