:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลจริม ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 055-818044 อีเมล์ : saraban-jarim@lgo.mail.go.th

 

ประวัติความเป็นมา

ตำบลจริม  อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นตำบลที่อพยพมาจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์  เมื่อประมาณ พ.ศ. 2514    ราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากหลายหมู่บ้าน หลายตำบล    เช่น   ตำบลท่าแฝก  ตำบลหาดล้า   และตำบลจริม เข้าอยู่อาศัยในพื้นที่ปัจจุบัน ซึ่งทางนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน เป็นหน่วยงานที่จัดสรรให้ครอบครัวละ  15  ไร่ เป็นที่อยู่อาศัย จำนวน  2  ไร่  ที่ทำกิน  13  ไร่

          องค์การบริหารส่วนตำบลจริม   ได้รับการประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่  19  มิถุนายน  2539   ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537  และได้รับประกาศกระทรวงมหาดไทย  จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจริม เป็นเทศบาลตำบลจริม  เมื่อวันที่  4  กุมภาพันธ์  2551  โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่  1  กรกฎาคม  2551  เป็นต้นไป  สำนักงานเทศบาลตำบลจริม  ตำบลจริม  อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่  139  หมู่ที่ 5  ตำบลจริม  อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์   มีนายราชัน  มหาวัน  เป็นนายกเทศมนตรีตำบลจริม  ซึ่งได้จากการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่  4  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และคณะกรรมการเลือกตั้งได้มีมติในการประชุมครั้งที่  132 / 2555  เมื่อวันที่  28  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2555 ให้ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ