:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลจริม ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 055-818044 อีเมล์ : saraban-jarim@lgo.mail.go.th

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

ตำบลจริมน่าอยู่ สร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืน

บนจุดยืนธรรมาภิบาล บูรณาการชุมชน

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1.            ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.            ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

3.            ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

4.            ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.            ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.            ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

 

พันธกิจ

1.พัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา โดยมุ่งเน้นให้การพัฒนาควบคู่ไปกับคุณธรรมเพื่อให้ชุนชนเข้มแข็ง

2. เสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในท้องถิ่นและร่วมกันดูแล สงเคราะห์แก่คนชราและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและการขนส่ง ให้มีเพียงพอทั่วถึง เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน

4. ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีอาชีพ มีงานทำเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจน และส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. ส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้อยู่คู่กับท้องถิ่น

6. สร้างจิตสำนึกให้กับคนในท้องถิ่นร่วมกัน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัด คุ้มค่า เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างยั่งยืน

7. พัฒนาระบบบริหารจัดการของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้