:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลจริม ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 055-818044 อีเมล์ : saraban-jarim@lgo.mail.go.th
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมพร เชียงรส
ประธานสภาเทศบาลตำบลจริม
นายสงกรานต์ แปงแก้ว
รองประธานสภาเทศบาลตำบลจริม
นายชาญ ธรรมใจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจริม
นายตาล ดีแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจริม
นายเสนอ มิลหล้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจริม
นายประสิทธิ์ จันทร์ยี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจริม
นายหว่อน ใจเงิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจริม
นายบรรเจิด จิตพยา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจริม
นายวินัย พงษ์ไชยราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจริม
นายอั๋น ทิมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจริม
นายพยุทธิ์ รินสาร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจริม
นายชาญชัย ติงปัน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจริม