:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลจริม ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 055-818044 อีเมล์ : saraban-jarim@lgo.mail.go.th
กองคลัง
นายกรพนม อิสระทะ
ปลัดเทศบาลตำบลจริม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
งานการเงินและบัญชี
นางสาววิชุตา มีอินทร์ถา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางณัฏฐ์ จิตภักดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
งานพัสดุและทรัพย์สิน
นางณฐมน ขุนพลช่วย
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นายวุฒิชัย พรมน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวปภัซ มูลสองแคว
พนักงานจ้างเหมา
งานพัฒนารายได้
นางสาวรุ่งนภา เพ็ชรงาม
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสุภาภรณ์ มหาวัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานรจัดเก็บรายได้
งานธุรการ
นางสาวพรพรรณ ชมภูน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
นางจุฑามาศ เรียนเอี่ยม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวรวิช อินฮุย
พนักงานจ้างเหมา