:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลจริม ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 055-818044 อีเมล์ : saraban-jarim@lgo.mail.go.th
กองการศึกษา
นายกรพนม อิสระทะ
ปลัดเทศบาลตำบลจริม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร/งานการเจ้าหน้าที่
นางสาวบุญรักษา เมืองซิว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวณัฏฐ์ชุดา ฝีปากเพราะ
พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ
นายณัฐวุฒิ สายเปีย
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
นางสาวจีรวรรณ จันต๊ะ
พนักงานจ้างเหมา
งานโรงเรียน
นางนฤมล เลิศรัตน์พัฒนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลจริม
นางสาวดวงพร ทองธรรมชาติ
ครูผู้ช่วย
นางสาวสุดารัตน์ เป็งหล้า
ผู้ช่วยครู
ว่าที่ ร.ต.หญิงพัชรวรรณ วงศ์สุวรรณ
ผู้ช่วยครู
นางนฤมล กรรณิการ์
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวชฎาภรณ์ วงษ์พาดกลาง
พนักงานจ้างเหมา
นายกิตติภพ หล้าติ๊บ
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวดรุณี มูลสองแคว
พนักงานจ้างเหมา
งานศึกษาปฐมวัย
นางวิสา เพาะปลูก
ครูชำนาญการ
นางสาวอรพิน อิสสระ
ครูชำนาญการ
นางสาวสุวรรณขวัญ ชูศรีสุข
ครูชำนาญการ
นางสญาภรณ์ กิตติคุณ
ครูชำนาญการ
นางกัญญาณัฐ ยศสูงเนิน
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพิมใจ ขันรินทร์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวณัฐทิชา กันยา
ผู้ดูแลเด็ก
นางอำนวย โลมา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกฤติยา ถาอ้อย
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวฉัตรแก้ว บุญแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก