:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลจริม ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 055-818044 อีเมล์ : saraban-jarim@lgo.mail.go.th
กองช่าง
นายสุขสันต์ มณีจร
ผู้อำนวยการกองช่าง
ฝ่ายการโยธา
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายโยธา
งานสาธารณูปโภค
นายทวีศักดิ์ สอนกำเนิด
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายณัฐกรณ์ มะโนขาว
พนักงานจ้างทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่งานเขียนแบบ
นายภูมินทร์ ถาติ๊บ
พนักงานจ้างทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่งานโยธา
นายมานพ อินตา
พนักงานจ้างเหมา
นายพงศกร อินทรคำแก้ว
พนักงานจ้างเหมา
งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
ว่าที่ร้อยตรีศุภวัตน์ ขันอินทร์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
งานธุรการ
นางสาวแสงเดือน ไพเชฐศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอรทัย พรมรังษี
พนักงานจ้างเหมา
งานผลิต
นายใหญ่ ยะจร
ผลิตน้ำประปา
นายสงบ หลีเลิศ
ผลิตน้ำประปา
นายสุรินทร์ ยศเกตุ
ผลิตน้ำประปา
นายวิรัช ใจแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ผลิตน้ำประปา
นายอภิชาติ ติงปัน
พนักงานจ้างทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ผลิตน้ำประปา