:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลจริม ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 055-818044 อีเมล์ : saraban-jarim@lgo.mail.go.th
ข้อมูลผู้บริหาร
นายราชัน มหาวัน
นายกเทศมนตรีตำบลจริม
โทร 087-8426340
นายสมาน รินสาร
รองนายกเทศมนตรีตำบลจริม
โทร 089-8580966
นายสุรพล กิตติคุณ
รองนายกเทศมนตรีตำบลจริม
โทร 089-2714700
นายเวช รินสาร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลจริม
โทร 086-2033532
นายจำนงค์ ทะมา
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลจริม
โทร 085-2723835