:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลจริม ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 055-818044 อีเมล์ : saraban-jarim@lgo.mail.go.th
หัวหน้าส่วนราชการ
นายกรพนม อิสระทะ
ปลัดเทศบาล
นางสาวณิระชา สุขโภชน์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายกรพนม อิสระทะ
ปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสุขสันต์ มณีจร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางนฤมล เลิศรัตน์พัฒนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลจริม
นายสมนึก อ๊อดกัน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม