:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลจริม ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 055-818044 อีเมล์ : saraban-jarim@lgo.mail.go.th
สำนักปลัด
นางสาวณิระชา สุขโภชน์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
งานธุรการ
นายมนัส นวลมะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุวัจจี นาคหมู
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางวิจิตรา อิสสระ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสำรวย คำลื้อ
ตกแต่งสวน
นางสาวภีณภัทร ทิมา
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวอธิชา จันทร์โสดา
พนักงานจ้างเหมา
นายมั่ง ทะพรม
พนักงานจ้างเหมา
นางมาลัย ทะพรม
พนักงานจ้างเหมา
งานการเจ้าหน้าที่
นางสาวศริญญา แปงการิยา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวแพรไพลิน เขียวแก้ว
พนักงานจ้างเหมา
งานนิติกร
-ว่าง-
นิติกร
งานแผนและงบประมาณ
นางสาวธนพร ขันทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายภัทรเวช ชมภูน้อย
พนักงานจ้างทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
งานทะเบียนราษฎร
นางวนิสา ชุมพลสุข
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
งานพัฒนาชุมชน/งานสังคมสงเคราะห์
นางสาวกาญจนาพร อินชื่น
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวสุภาพร รินสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสราวุฒิ จิตต์ใจฉ่ำ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นายศุภชีพ ขันใจ
ดับเพลิง (ทักษะ)
นางกันติยา เป็นมงคล
พนักงานวิทยุ (ทักษะ)
นายธรรมนูญ ธรรมใจ
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายอดิศักดิ์ รัสสุ
ดับเพลิง
นายจำเนียร ใจปินตา
พนักงานจ้างเหมา