:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลจริม ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 055-818044 อีเมล์ : saraban-jarim@lgo.mail.go.th
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสมนึก อ๊อดกัน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานวางแผนสาธารณสุข
นางสุนิสา บัวสุก
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
นางสาวกัญญารัตน์ พรมสาร
พนักงานจ้างเหมา
งานรักษาความสงบ
นายฉลองชัย นันชม
พนักงานจ้างเหมา
งานป้องกันโรคฯ
นางสาวอมรทิพย์ โมอินทร์
พนักงานจ้างเหมา
งานส่งเสริมสุขภาพ
นางสาวเมทินี ทิมา
พนักงานจ้างทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน
นางสาวเมธินี ทองพรหม
ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ
งานธุรการ
นางสาวบุษรินทร์ โนหลักหมื่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุชาดา แก้วเงิน
ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
นายบรรลือ โต๊ะมา
ขับรถยนต์